Potřebné doklady

Které doklady k uzavření sňatku v ČR potřebuje občan ČR?

Snoubenec, který je občanem a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k "Dotazníku k uzavření manželství" připojit:

 • rodný list;
 • doklad o státním občanství
 • výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela

Občan není povinen s výjimkou rodného listu předkládat uvedené doklady pokud je prokáže občanským průkazem.

Dále je třeba předložit pravomocný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství, jde-li o nezletilou fyzickou osobu starší 16let, osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům.

Které doklady k uzavření sňatku v ČR potřebuje občan ČR s trvalým pobytem v cizině?

Snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k „Dotazníku k uzavření manželství“ připojit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela,či jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydáván

Výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Které doklady k uzavření sňatku v ČR potřebuje cizinec?

Snoubenec, který je cizincem, k „ Dotazníku k uzavření manželství“ připojírodný list

 • doklad o státním občanství (státní občanství lze prokázat i cestovním dokladem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství vydaný domovským státem (k datu uzavření manželství nesmí být starší 6 měsíců). Způsobilost občana cizího státu uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se podle zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním řídí právem státu
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince. Úmrtní list není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Všechny doklady ke sňatku vydané úřady a soudy cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány za veřejné listiny, mají důkazní moc veřejných listin i na území České republiky pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními ( § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů ).. Jaké ověření musí listiny obsahovat, upřesní dle konkrétního státu matrikářka. Cizozemský doklad musí být matrice předložen s úředním překladem do českého jazyka. Pokud cizinec nezná český jazyk, musí být řízení před úřadem a při prohlášení o uzavření manželství přítomen tlumočník . Účast tlumočníka zajišťuje snoubenec na své náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Jakou formou lze uzavřít manželství v ČR?

ROVNOPRÁVNOST OBČANSKÉHO A CÍRKEVNÍHO SŇATKU

Obě formy sňatku - civilní a církevní - mají v našem právním řádu od 1. července 1992 rovnoprávné postavení, po právní stránce mají stejnou váhu a závaznost a zákon o rodině pro ně stanovuje stejné podmínky.

Uzavřou-li snoubenci občanský sňatek, nemá následný náboženský obřad již žádné právní následky. Jinými slovy, po občanském sňatku může následovat sňatek církevní, má však již jen povahu obřadu, neboť manželství již vzniklo občanským sňatkem.

Uzavřou-li snoubenci církevní sňatek, nelze následně uzavřít sňatek občanský.

Co musí splňovat občanský sňatek?

V případě občanského sňatku činí snoubenci prohlášení o uzavření manželství před starostou (primátorem) nebo pověřeným členem obecního (městského) zastupitelstva matričního úřadu, a to za přítomnosti matrikáře. Konkrétně je věcně příslušný obecní (městský) úřad, případně úřad městského obvodu nebo městské části, který vede matriky a v němž mají snoubenci nebo jeden ze snoubenců trvalé bydliště. Tento příslušný matriční úřad může povolit uzavření manželství před jiným obecním úřadem pověřeným vést matriky.

Je-li přímo ohrožen život některého ze snoubenců, může se manželství uzavřít před kterýmkoli obecním úřadem na kterémkoli místě. V takovém případě není rovněž nutné předkládat doklady, které jinak tvoří přílohu žádosti o uzavření manželství.

Kromě snoubenců, oddávajícího a matrikáře musí být uzavření manželství přítomni dva svědci, což platí stejně pro občanský i církevní obřad. Svědkové musí být zletilí, musí se k obřadu osobně dostavit a před podpisem zápisu do protokolu o uzavření manželství musí předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (např. u cizinců cestovní pas). Pokud jde o příbuzenský vztah k manželům, státní příslušnost, apod., není pro funkci svědka zákonem předepsána žádná náležitost.

Co musí splňovat církevní sňatek?

Podstatnou charakteristikou církevního sňatku je, alespoň u křesťanských církví, že svátost manželství je chápána mnohem důsledněji než v případě občanského sňatku a je jí také přikládána mnohem větší vážnost. Zatímco občanský sňatek je při splnění zákonných podmínek možné absolvovat třeba i mnohokrát za život, praktikující křesťan smí podle zásady „Co Bůh spojil, člověk nerozděluj!“ vstoupit do svazku manželského pouze jednou, neboť manželství je chápáno jako doživotní slib. Výjimkou je úmrtí druhého z manželů nebo některé specifické okolnosti umožňující církevní rozluku manželství, které jsou vždy velmi důkladně zkoumány (u Římskokatolické církve musí být například taková výjimka udělena přímo samotným papežem).

Prohlášení o uzavření manželství činí snoubenci před příslušným orgánem církve, kterou si zvolili a jejíž působení na území České republiky je povoleno registrací Ministerstva vnitra ČR (viz dále). Prohlášení se činí před osobou pověřenou příslušnou církví nebo náboženskou společností.

Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony (např. kostel, sbor, modlitebna).

Je-li přímo ohrožen život některého ze snoubenců, může se manželství - stejně jako v případě občanského sňatku - uzavřít na kterémkoli místě.

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny zákonné náležitosti pro uzavření platného manželství. Orgán církve, před kterým dojde k uzavření manželství, doručí následně protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodě bylo manželství uzavřeno.

Lze zrušit církevní sňatek?

Církevní sňatek zruší až smrt

Platně uzavřený katolický sňatek je nezrušitelný a končí až smrtí jednoho z manželů, proto by rozhodnutí mělo být co možná nejzralejší.

Snoubenci musí splňovat mnoho podmínek, aby se mohli vzít, a je právě na knězi, aby zjistil, jestli jsou všechny tyto podmínky splněny. Kněz by měl snoubence také dobře znát.

Příprava ke katolickému sňatku se skládá z teoretického úvodu do křesťanského manželství, poučení o právních aspektech manželství a z psychologického a spirituálního bloku, kde se probírá komunikace manželů, psychologie manželského vztahu a spiritualita - duchovní život v manželství.

 

Zneplatnění není rozvod

Katolická církev rozvod neuznává a u dvou pokřtěných katolíků ho nepřipouští. Zbavit se manžela nebo manželky můžete jen tehdy, pokud dokážete, že při uzavírání sňatku nebyly splněny všechny podmínky, a tím pádem byl sňatek od samého počátku neplatný.

Naproti tomu sňatek uzavřený mezi katolíkem a nekatolíkem je platný, ale není svátostný, k rozvázání takového sňatku může dojít podstatně snadněji.